Installation view 2021_Tokyo

Two-Person Show “Cama” with Shuhei Yamada
Mitsukoshi Contemporary Gallery, Tokyo
10 November – 22 November 2021

photo: Hayato Wakabayashi

back to WORKS